Úvod
    Poslanie
    Vzdelávanie
    Projekty
    Iné aktivity
    Partnerstvá
    Kontakt
     
  Vzdelávanie

Expertné vzdelávanie
Náš inštitút realizuje individuálne vzdelávanie pre záujemcov o žiadanie financií zo Štrukturálnych fondov EÚ.

Našou ďalšou aktivitou je poradenstvo pri tvorbe interaktívneho vzdelávania v projekte Občianskeho združenia GIMMA v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje. Okrem poradenstva kontrolujeme dodržiavanie harmonogramu realizácie, čerpanie rozpočtu, hodnotíme dosahovanie cieľov a súlad činnosti s plánom.

Treťou aktivitou sú manažérske vzdelávania riadiacich pracovníkov.

Príprava vzdelávania
Sme v štádiu prípravy žiadosti o získanie akreditácie Ministerstva školstva SR na vzdelávanie zástupcov samospráv a podnikateľov so špecifickým druhom podnikania.
Vzdelávanie chceme začať realizovať v prvej polovici roka 2009.